Menu

Omdat je aandacht verdient.

Menu

Privacybeleid

Designline De Rijp en haarzorg.nl hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met die gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkten tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

• met alle personen die namens Designline De Rijp en haarzorg.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, een geheimhoudingsplicht c.q. een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten;

• persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist;

Als Designline De Rijp en haarzorg.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0299 671649 of via mail; info@designlinederijp.nl